Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Enigma Webdesign.
1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Enigma Webdesign en cliënt gesloten overeenkomst, zoals hosting, connectiviteit, domein registratie, website ontwerp, software onderhoud, hardware onderhoud, installaties, monitoring.
1.3 Enigma Webdesign: Enigma Webdesign is een eenmanszaak met hoofdelijke aansprakelijkheid; gevestigd op Vedelring 143, 4876 EL ETTEN-LEUR; ingeschreven onder dossiernummer 20155171 bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland.
1.4 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, op grond waarvan Enigma Webdesign dienst(en) aan cliënt ter beschikking stelt, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor het leesgemak wordt hieronder de naam Enigma Webdesign gebruikt.
1.5 Cliënt: iedere (rechts)persoon die met Enigma Webdesign een overeenkomst heeft gesloten.
1.6 Spam versturen: het versturen van ongevraagde, al dan niet commerciële, e-mail vanaf een server of website die binnen het netwerk van Enigma Webdesign is geplaatst. Met het netwerk van Enigma Webdesign wordt bedoeld faciliteiten van of ingehuurd bij derden door Enigma Webdesign.
1.7 Denial of Service (DoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.8 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem, website of toepassing daarop overmatig te benaderen.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Enigma Webdesign en cliënt.
2.2 De site van Enigma Webdesign bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Enigma Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.
2.3 De overeenkomst kan tot stand komen door schriftelijke, mondelinge of elektronische aanmelding door cliënt, hetzij door e-mail of aanmeldformulieren en de digitale bevestiging daarvan door Enigma Webdesign. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de elektronische bevestiging van Enigma Webdesign en bij gebreke daarvan door de factuur. Cliënt dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de overeenkomst door Enigma Webdesign wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst of wanneer de aanmelding door cliënt in het geheel niet is verstuurd.
2.4 Enigma Webdesign staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (spam versturen). Mocht Enigma Webdesign gegronde klachten ontvangen over het versturen van spam via de website/server van de cliënt, dan is Enigma Webdesign gerechtigd de website/server zonder uitstel uit te schakelen. Wanneer Enigma Webdesign de server van de cliënt uitschakelt, zal de cliënt hiervan op dezelfde werkdag op de hoogte worden gebracht. Deze kennisgeving zal via e-mail worden gedaan.
2.5 De cliënt verklaart Enigma Webdesign nooit verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen.
2.6 De cliënt verklaart Enigma Webdesign nooit verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de cliënt en verplicht zich Enigma Webdesign direct op de hoogte te stellen als de cliënt enige claims ontvangt of in rechte betrokken wordt als gevolg van activiteiten van de cliënt op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet eerder dan na drie maanden na het beëindigd zijn van deze overeenkomst.
2.7 Enigma Webdesign verplicht zich zijn netwerk en alle daarmee samenhangende aspecten maandelijks up-to-date te houden. Enigma Webdesign verplicht zich om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Enigma Webdesign zal de cliënt informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening van Enigma Webdesign aan de cliënt. Enigma Webdesign verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan zijn netwerk van tevoren aan te kondigen. Enigma Webdesign zal dit via het algemeen toegankelijk forum doen. In geval dit niet beschikbaar is wordt de cliënt via een e-mail op de hoogte gesteld. Van verwachte impact en tijdsduur zal door Enigma Webdesign een inschatting worden gegeven.

3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Enigma Webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Enigma Webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Enigma Webdesign heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offertes en/of de aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
3.3 Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Enigma Webdesign schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Enigma Webdesign als zodanig zijn aanvaard.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte, het contract of het elektronisch bestelformulier is volledig ingevuld en is bevestigd op de laatste invul pagina door cliënt; en cliënt heeft tevens de algemene voorwaarden elektronisch geaccepteerd. Additioneel moet een overeenkomst door Enigma Webdesign worden geaccepteerd, welke acceptatie door e-mail of schriftelijke kennisgeving binnen 5 werkdagen zal plaatsvinden. Indien Enigma Webdesign niet accepteert is geen sprake van een geldige aanbieding of overeenkomst.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De overeenkomst kan uitsluitend opgezegd worden door middel van een aangetekende brief en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden van Enigma Webdesign aan de cliënt.
5.3 Wet kopen op afstand: cliënt heeft recht op een afkoelingsregeling van 7 dagen, conform de wet kopen op afstand, na totstandkoming van de overeenkomst. Uitgezonderd zijn: – Domeinnamen: dit in verband met het individueel karakter en eisen registrar – Andere specifieke individuele of maatwerk onderdelen zoals overeengekomen
5.4 De dienst zal worden verleend door Enigma Webdesign aan cliënt gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de overeenkomst. Zowel Enigma Webdesign als cliënt is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.
5.5 Indien de cliënt een van zijn verplichtingen jegens Enigma Webdesign niet nakomt of Enigma Webdesign goede reden heeft om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen en de cliënt niet in staat is om op eerste verzoek van Enigma Webdesign adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Enigma Webdesign het recht (verdere) uitvoering van de met de cliënt gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Enigma Webdesign op schadevergoeding.
5.6 Enigma Webdesign heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: – Cliënt oneigenlijk gebruik maakt van het internet; – Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die in strijd is met internationale wet en regelgeving; – Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden; – Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; – Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website zoals zogenaamde mp3 pagina’s, warez, cracks, keys, porno, bloot, geschlachtsdelen, IRC (chat) pagina’s of gerelateerd hieraan die in strijd zijn met de wetgeving; – Cliënt spam verstuurd.
5.7 Indien naar het redelijk oordeel van Enigma Webdesign een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Enigma Webdesign, partners, dienstverleners voor Enigma Webdesign en/of van de dienstverlening aan cliënt(en) van Enigma Webdesign zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van spam, open relay, portscan, of hacken door cliënt en/of vanwege cliënt of anderszins, kan Enigma Webdesign cliënt aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
5.8 Indien een server en/of netwerk en/of website van een cliënt onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan Enigma Webdesign cliënt aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
5.9 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 5.7 en 5.8 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft Enigma Webdesign het recht tijdelijk de server en/of website van de cliënt stil te leggen.

6. Levering/Levertijd

6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de cliënt zal Enigma Webdesign zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten. Indien Enigma Webdesign voor de levering van een dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is Enigma Webdesign niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door Enigma Webdesign.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Enigma Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht
7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Enigma Webdesign.
7.2 Enigma Webdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding.
7.3 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Enigma Webdesign steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Enigma Webdesign in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. Persoonsgegevens
8.1 Enigma Webdesign slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen: – Factureren van de vergoeding; – Factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met inter-connectie met en bijzondere toegang tot hun netwerken en het mogelijk maken van genoemde inter-connectie en bijzondere toegang. – Beheren van Enigma Webdesign; – Analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het Enigma Webdesign netwerk; – Signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de dienst; voldoen aan Enigma Webdesign wettelijke verplichtingen.
8.2 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Enigma Webdesign de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij Enigma Webdesign daartoe wettelijk verplicht is.

9. Prijzen
9.1 Betaling geschiedt per jaar, en dient vooruitbetaald te worden, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst.
9.2 Alle prijzen voor de diensten van Enigma Webdesign worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Enigma Webdesign stelt haar facturen in Euro’s op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
9.3 In geval van een betalingsachterstand van 45 dagen is Enigma Webdesign gerechtigd om de website, hosting en andere diensten af te sluiten.
9.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (zoals het versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven.
9.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de cliënt overeengekomen prijs gedurende de looptijd van de al lopende overeenkomst. Enigma Webdesign behoudt het recht tarieven en voorwaarden tussentijds te wijzigen.
9.6 In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van Enigma Webdesign, heeft Enigma Webdesign het recht de server en/of website en/of hosting faciliteiten af te sluiten. De cliënt zal van een dergelijk voornemen altijd door Enigma Webdesign door middel van e-mail op de hoogte worden gesteld. Enigma Webdesign zal een termijn van vijftien dagen na dagtekening in acht nemen alvorens tot uitschakelen van de server en/of website en/of hosting faciliteiten over te gaan, tenzij evidente urgentie een sneller handelen van Enigma Webdesign vereist, zulks ter beoordeling van Enigma Webdesign.
9.7 De kosten van de storingsopheffing in de dienst(en) komen voor rekening van Enigma Webdesign, tenzij: – Cliënt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst(en); – Cliënt in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de dienst(en); – De storing anderszins aan cliënt toegerekend kan worden.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1 De betalingsverplichting van cliënt gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de dienst(en) van Enigma Webdesign.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Enigma Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Enigma Webdesign is ontvangen.
10.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Cliënt is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, tenzij anders vermeld, zo niet behoudt Enigma Webdesign het recht de server en/of hosting faciliteiten en/of website (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten dient jaarlijks vooraf te worden voldaan, tenzij anders vermeld.
10.5 Enigma Webdesign stuurt cliënt per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien cliënt aangeeft de factuur niet te hebben ontvangen, dan kan een kopie factuur worden toegezonden.
10.6 Indien cliënt niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.7 Indien cliënt van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk of per e-mail aan Enigma Webdesign kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Enigma Webdesign een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van overschrijving door cliënt, waartoe cliënt bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
10.9 In geval van automatisch incasso dient cliënt zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
10.10 Cliënt is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van cliënt niet kan worden geïncasseerd of niet aan Enigma Webdesign is voldaan.
10.11 Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van 15,- Euro in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden.
10.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Enigma Webdesign het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van cliënt onverwijld aan cliënt te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Het is niet toegestaan om websites, modules of andere producten of diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden of beschikbaar te stellen anders dan via een overeengekomen dienstverlening via Enigma Webdesign. Op overtreding hiervan staat een schadevergoeding/boete van Euro 1.000,- (eenduizend Euro) per dag.
11.2 GNU/GPL open source producten, waaronder Joomla en eventuele modules, zijn vrij verkrijgbare producten welke onder de GNU/GPL licentie vallen. Enigma Webdesign zal voor GNU/GPL licentie producten uitsluitend kosten berekenen voor het implementeren, configureren, onderhouden of bewerken en niet voor het product zelf.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Enigma Webdesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Enigma Webdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Enigma Webdesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Enigma Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Enigma Webdesign.
12.2 Enigma Webdesign is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade aan cliënt of derden, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
12.3 Cliënt vrijwaart Enigma Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden en de cliënt zelf mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan cliënt geleverde producten en diensten van Enigma Webdesign.
12.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Enigma Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Enigma Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
12.5 Enigma Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door cliënt aangeleverd materiaal.
12.6 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Enigma Webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
12.7 Wijzigingen in de gegevens van cliënt dient cliënt direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan Enigma Webdesign. Als cliënt dit niet doet, is cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die Enigma Webdesign als gevolg daarvan lijdt.
12.8 Enigma Webdesign draagt geen zorg voor reserve kopieën van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de overeenkomst, en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. In het geval er reserve kopieën gemaakt worden zijn ze voor eigen gebruik door Enigma Webdesign. De cliënt dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.

13. Spam, porno, warez etc.
13.1 Het is cliënt niet toegestaan om: – Spam te versturen; – E-mail, al dan niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden; – E-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Enigma Webdesign; – Enig deel van de header-informatie in een e-mail bericht te vervalsen; – Tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Enigma Webdesign te koppelen. De mailserver van de cliënt mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor zijn/haar eigen domein(en) en alleen uitgaande email verzenden als die afkomstig is uit zijn/haar eigen netwerk/IP-reeks. Enigma Webdesign behoudt expliciet het recht een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren; – Warez, cracks, illegale sleutels, keys, key generatoren, codes, serienummers en dergelijke te plaatsen en/of beschikbaar te stellen; – Illegale software te plaatsen en/of beschikbaar te stellen; – Porno of andere commerciële of niet commerciële uitingen van geslachtsdelen te plaatsen en/of beschikbaar te stellen; – Kinderporno te plaatsen en/of beschikbaar te stellen; – Handelingen met dieren die conform de Nederlandse wetgeving niet zijn toegestaan of waarvan dieren schade ondervinden of waardoor dieren schade wordt toegebracht (waaronder seksuele handelingen) te plaatsen en/of beschikbaar te stellen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Rechten en verplichtingen van de cliënt
15.1 Het dataverkeer tussen cliënt en andere gebruikers van de site geschiedt voor eigen rekening en risico van de cliënt.
15.2 De cliënt zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
15.3 Het is de cliënt toegestaan de op de Enigma Webdesign site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zogenaamde freeware) te downloaden en te gebruiken.
15.4 De cliënt dient de rechten van intellectueel eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (onder andere zogenaamde “shareware”) te respecteren en vrijwaart Enigma Webdesign van enige aanspraak.
15.5 Cliënt dient storingen in het functioneren van de dienst(en) terstond te melden aan Enigma Webdesign

16. Rechten en verplichtingen van Enigma Webdesign
16.1 Enigma Webdesign verschaft cliënt toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen diensten tegen betaling door cliënt van de overeengekomen prijs.
16.2 Enigma Webdesign zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen. 16.3 Enigma Webdesign zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. Garanties voor beschikbaarheid van diensten kunnen niet worden gegeven.
16.4 Enigma Webdesign zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
16.5 Enigma Webdesign zal een storing in de dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door cliënt is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 Enigma Webdesign behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Aanvraag domeinnamen
18.1 Enigma Webdesign bemiddelt uitsluitend bij het registreren van een domeinnaam voor cliënt en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Enigma Webdesign hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
18.2 Indien een door cliënt aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Enigma Webdesign de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat cliënt de aanvraag indiende bij Enigma Webdesign, kan Enigma Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
18.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van cliënt. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Cliënt vrijwaart Enigma Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

19. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen
19.1 Enigma Webdesign kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, hosting services of andere dienstverlening. Hierdoor kunnen websites, hosting faciliteiten of andere dienstverlening niet beschikbaar zijn. Enigma Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij cliënt of derden. Enigma Webdesign zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.
19.2 Indien omstandigheden Enigma Webdesign noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Enigma Webdesign geen tijdige aankondiging hiervoor kan geven. Enigma Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij cliënt of derden.
19.3 Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: Storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting diensten van Enigma Webdesign; Technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-diensten die Enigma Webdesign beschikbaar stelt aan haar klanten
19.4 Beschikbaarheid van hosting diensten en/of websites van klanten binnen de Enigma Webdesign infrastructuur wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle diensten zorgen. Enigma Webdesign is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor cliënt en of derden
19.5 Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van diensten, kan Enigma Webdesign niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren
19.6 Voor alle typen storingen kan Enigma Webdesign geen garantie afgeven dat deze binnen een bepaalde tijd worden opgepakt. Dit geld voor alle dienstverlening. Storingen binnen en buiten normale werkuren (bv overdag in avond, nacht of weekend) kunnen pas op een later tijstip worden opgemerkt en/of worden opgepakt. Communicatie hierover kan mogelijk ook later plaatsvinden of niet plaatsvinden. Uiteraard zal Enigma Webdesign redelijkerwijs haar best doen de storing te gaan verhelpen
19.7 Enigma Webdesign is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade aan cliënt of derden, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
20.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Enigma Webdesign en cliënt in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
20.2 Op elke Overeenkomst tussen Enigma Webdesign en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
20.4 Enigma Webdesign behoudt het recht om de cliënt te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.